Dom i zdrowie

Akcja reklamacja

Każdy sprzedający na Allegro musi mieć świadomość, że jego odpowiedzialność za towar nie kończy się z chwilą zawarcia transakcji bądź wysyłki. Sprzedawca odpowiada za przedmiot przez 2 lata od jego sprzedaży. Kupujący w tym czasie może go reklamować.

Akcja reklamacja

Czym jest reklamacja?

Jeśli przedmiot posiada wadę, kupujący może go reklamować. W przypadku składania reklamacji na podstawie rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za powstanie wady jest sprzedawca i to on powinien skierować pismo reklamacyjne do producenta. Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez 2 lata, licząc od wydania przedmiotu (w przypadku nieruchomości okres ten wynosi 5 lat). Terminu tego nie można skrócić.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanej rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili dokonania zakupu.

Miejsce i formę złożenia reklamacji określa sprzedający w swoim regulaminie. Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Paragon fiskalny nie jest konieczny, jednak trzeba pamiętać, że znacznie ułatwia on złożenie reklamacji. Jest jednym z dowodów zawarcia umowy, w związku z czym do złożenia reklamacji można przedstawić także inne potwierdzenie zakupu, takie jak na przykład potwierdzenie przesłane na e-mail czy wydruk z konta bankowego. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego.

(podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta, art. 559-561 Kodeksu cywilnego, stan na dzień 18.01.2016 r.)

Żądania konsumenta

W przypadku wystąpienia wady, kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednej z czterech czynności:

  • wymiany towaru na nowy,
  • naprawy towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

Przy czym kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

(podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego, stan na dzień 18.01.2016 r.)

Sposób rozpatrzenia reklamacji

Kupujący odsyła przedmiot na swój koszt. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamację uznaje się za zasadną. W przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów towaru wraz z wszystkimi kosztami przesyłek, jakie poniósł kupujący.

(podstawa prawna: art. 5615 Kodeksu cywilnego, stan na dzień 18.01.2016 r.)